[1]
Zulfikri, Z., Adam, A., Kassim, S. and Hassan, A. 2022. Trust Enhancement in Zakat Institutions using Blockchain Technology: A Qualitative Approach. European Journal of Islamic Finance. 9, 1 (Apr. 2022), 31-36. DOI:https://doi.org/10.13135/2421-2172/6312.